הנדון: א.ת גן נר – דרישה להפסקה מיידית של שיווק קרקעות לתעשייה ומלאכה

26 במרץ 2015 0

כתב התביעה הפורמט PDF:
מכתב פנייה ראשון א.ת גן נר

 

תאריך: 23.3.15

לכב' לכב' לכב'
מ.א. גלבוע החברה הכלכלית גלבוע רשות מקרקעי ישראל מחוז צפון – ד.נ. גלבוע 1894400 ד.נ. גלבוע 1894400 רח' חרמון 2, ת.ד. 580 , נצרת עלית

בפקס: בפקס:

לכב'  משרד הכלכלה
רח' חסן שוקרי 5 )בית מאי( חיפה, 3311131קריית הממשלה שד' פלי"ם - 15 , בנין א', חיפה בדואר רשום

בפקס:

א.ג.נ.,

הנדון: א.ת גן נר -דרישה להפסקה מיידית של שיווק קרקעות לתעשייה ומלאכה

בשם מרשי, ועד מקומי גן נר, הנני לפנות אליכם בעניין הדרישה שבנדון והכרוך בה כדלקמן:

.1 לפנייה זו מספר רבדים. רובד ראשון הינו בעניין הזכויות במקרקעין המהווים את אזור התעשיה גן נר. רובד שני הינו שיווק הקרקע באזור התעשיה
   ללא מכרז
. הרובד השלישי עניינו המינהלת של אזור התעשיה, שלא ברור אם הוקמה וקיימת לפי הדין ובודאי שאינה פועלת בעניין ניהול אזור
   התעשיה
.

.2 מרשי דורש כי עד לבירור הסוגיות המפורטות במכתב זה יופסק לאלתר שיווק המגרשים לתעשיה באזור התעשיה גן נר ולא ייחתמו כל הסכמים עם
   מי שכבר הוקצתה לו קרקע 
באזור זה. כל זאת מהטעמים שיפורטו להלן, דבר דבור על אופניו.

א. שאלת הזכויות במקרקעין המהווים את אזור התעשיה גן נר

.3 אגודת גן נר מאוגדת כאגודה שיתופית להתיישבות תעשייתית וחקלאית בע"מ. ככזו, יש לה אפשרות להיות בעלת זכויות חכירה במקרקעין שהוקצו לה ע"י רשות מקרקעי ישראל )המינהל(.

.4 ואכן, למרשי היו בעבר הזכויות במקרקעין המהווים את אזור התעשיה גן נר.

.5 בשלב מסויים היתה, כך נראה, העברת הזכויות במקרקעין לידי המועצה האזורית גלבוע.

לא ברור למרשי אם ומתי נעשה הדבר או באיזו סמכות התקבלו ההחלטות הנוגעות לעניין.

2

_________________________________________________________________________

. רח' ארלוזורוב 11 ב/ 4, ת.ד. 3077 עפולה 18279 טלפון: 04-6590600 פקס: 04-6590700

.6 כך או כך, בידי מרשי אין עותק כלשהו של הסכם העברת הזכויות במקרקעין נשוא מכתבי

זה, ככל שנעשה ונחתם. לא ברור למרשי באלו תנאים הועברו הזכויות, אם הועברו.

.7 אשר על כן, נדרשת המועצה האזורית גלבוע להעביר לידי מרשי באמצעותי עותק מהסכם

העברת זכויות במקרקעין נשוא מכתבי זה באם אכן נחתם.

.8 עד העברת עותק ההסכם ובירור הזכויות והתנאים הקבועים בו, כל שנחתם, נדרשת המועצה האזורית, באמצעות החברה הכלכלית, שלא לשווק כל מגרשים באזור התעשיה.

ב. שיווק המגרשים באזור התעשיה גן נר ללא מכרז

.9 ככל הידוע למרשי, משווקים ושווקו מגרשים באזור התעשיה גן נר ללא מכרז )וגם ללא כל

מעורבות של מרשי, כפי שיפורט להלן(.

.10 למיטב ידיעתנו מסווג אזור זה כאזור עדיפות לאומית ב. נדרש בכל מקרה אישור משרד הכלכלה לשיווק קרקעות לתעשיה ומלאכה בפטור ממכרז. מרשי יבקש לקבל לידיו את אישור משרד הכלכלה לשיווק המגרשים למפעלי תעשיה ומלאכה באזור התעשיה גן נר בפטור ממכרז.

.11 עפ"י הנחיות משרד הכלכלה, קבלת מגרש לצורך הקמת מפעל תעשיה או מלאכה בפטור ממכרז כהגדרתו כאזור עדיפות הלאומית חל בגן נר רק בשטח ההרחבה. למיטב הבנתנואין, לפיכך, אפשרות לשווק מגרשים באזור התעשיה גן נר בפטור ממכרז.

.12 לפיכך, מרשי דורש כי עד בירור סוגיה זו יופסק לאלתר שיווק המגרשים באזור התעשיה בפטור ממכרז.

.13 יש לבדוק גם את דרך שיווק המגרשים בפטור ממכרז, מי משווקם ובאלו תנאים.

ג. אי הפעלת או אף הקמת מינהלת לאזור התעשיה בניגוד לדין

.14 כידוע, בתקנון של כל אזור תעשיה קיימת חובת הקמת מינהלת לאזור התעשיה. בתקנון נקבעת בין השאר זהות חברי המינהלת ואופן הקצאת המגרשים באזור התעשיה, לרבות קריטריונים לקליטת מפעלים ומבני מלאכה.

.15 במקרה דנן, לא ידוע למרשי על הקמתה של מינהלת כזו לאזור התעשיה, למרות שקיימת הודאה של המועצה האזורית בכך שכל הפעלת אזור התעשיה מחייבת אישור מינהלת של המועצה האזורית וגן נר.

.16 לא יכול להיות חולק שמרשי חייב להיות חבר במינהלת זו וכן בדבר הצורך בקביעת קריטריונים לקליטת מפעלים ומבני מלאכה לאזור התעשיה.

.17 מרשי מבקש להדגיש ולהבהיר כי הוא מתנגד בכל תוקף לקליטת מפעלי תעשיה ומבני מלאכה המקימים מטרדים ומפגעים בניגוד לדין.

3

_________________________________________________________________________

. רח' ארלוזורוב 11 ב/ 4, ת.ד. 3077 עפולה 18279 טלפון: 04-6590600 פקס: 04-6590700

.18 מרשי דורש כי לא ייקלטו באזור התעשיה גן נר מפעלי תעשיה ומבני מלאכה ללא שיתופו בקליטה זו וללא מתן זכות בידו למנוע קליטת מפעלים ומבני מלאכה מזהמים ואשר יוצרים מפגעים ומטרדים, עתה ובעתיד.

.19 מרשי לא יוכל להשלים עם פגיעה אנושה מסוג זה באיכות חיי הקהילה בגן נר ויעמוד על מלוא זכויותיו בעניין זה.

.20 המועצה האזורית מתבקשת, איפוא, להעביר למרשי, באמצעותי, את התקנון של איזור התעשיה ואת הקריטריונים לקליטת מפעלי תעשיה ומבני מלאכה באזור זה.

.21 עד לבירור כל אלו, נדרשת לאלתר הפסקת כל שיווק מגרשים למפעלי תעשיה ומבני מלאכה באיזור התעשיה גן נר. יש לבדוק שאלת הזכויות במקרקעין, שיטת ההקצאה בפטור ממכרז כפי שנעשה עד כה ומידת חוקיותה ואת כל סוגיית המינהלת של אזור התעשיה, הקמתה, הפעלתה והקריטריונים לקליטת מפעלים, ככל שקיימים ואכיפת הקריטריונים תוך שיתוף מרשי ומתן זכות וטו למרשי כנגד קליטת מפעלים המהווים מפגע  ומטרד.

.22 לידיעתכם וטיפולכם המסור והדחוף אודה. מאחר ושיווק המגרשים נמשך בימים אלונדרש מענה וטיפול מיידי, על מנת לייתר פנייה לערכאות בעניין.

בכבוד רב,

עירן שושני, עו"ד

עותק:

ועד מקומי גן נר

השאר תגובה »