הועד המקומי

ועד מקומי הוא חלק מן המערכת השלטונית במרחב הכפרי המנוהלת באמצעות מועצות אזוריות.

המועצה האזורית היא רשות שבה מספר יישובים כפריים , יישובים קהילתיים וישובים מוסדיים והיא נועדה להוות מעין מסגרת ארגונית למטרות משותפות של מספר יישובים סמוכים שכל אחד מהם בנפרד אינו יכול לזכות במעמד של מועצה מקומית.

היישוב הבודד מתנהל על ידי ועד מקומי נבחר, שהוא למעשה ישות משפטית מנהלית ומוגדר כ"רשות מקומית" לעניין הוראות דין מסוימות. המחוקק העניק, לוועד המקומי את הסמכויות שיש למועצה האזורית בהגבלות החלות על המועצה. המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד המקומי, בדרך כלל, לעניין מסוים או לסוג של עניינים, למעט סמכויותיה בתחומים הבאים: הקמת תאגיד עירוני, הטלת אגרות, היטלים ודמי השתתפות, הטלת ארנונה, הכנת תקציב ועד מקומי, אישור חוקי עזר ופרסומם והפקעת מקרקעין, על פי חוק איגודי ערים, תשס"ו – 1955.

מעמדו המשפטי של הוועד המקומי מעוגן בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תש"ח – 1958 (להלן: "צו המועצות"). שם נקבע כי "כל יישוב יתנהל על ידי ועד מקומי" (סעיף 90). לוועד המקומי יהיו, בתחום הנהלתו, אותן הסמכויות שיש למועצה, בכל אותם התנאים וההגבלות שסמכויות המועצה מותנות או מוגבלות בהם, אולם הוועד לא יהיה רשאי להשתמש בסמכויות אלה, אלא במידה שהמועצה אינה משתמשת בהן וכל עוד שאין בכך משום סתירה להחלטות המועצה שהודיעו עליהן לוועד, ולחוקי העזר שלה. התחום היחיד שבו יש לוועד עדיפות על המועצה הוא תחום החינוך והתרבות ‏‏.

 

בעלי התפקידים

שמעון סורקה – יו"ר הועד המקומי

גלעד שחר – סגן יו"ר הועד המקומי

אבי נחמיאס – חבר ועד

איציק סמה - חבר ועד

אסף רון - חבר ועד

חובב כהן - חבר ועד

מאיר אוחנונה - חבר ועד

סיוון ברדה - חברת ועד

רוני חיון - חבר ועד